Általános Szerződési Feltételek
és Ügyféltájékoztató

I. Általános szerződési feltételek

§ 1 Alapvető rendelkezések

(1) Az alábbi feltételek vonatkoznak azokra a szerződésekre, amelyeket Ön velünk, mint szállítóval (Interquell GmbH) köt. Eltérő megállapodás hiányában az Ön által használt saját feltételek beépítése ellen tiltakozunk.

(2) Az alábbi rendelkezések értelmében fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. Vállalkozó minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor önálló szakmai vagy kereskedelmi tevékenységének gyakorlása során jár el.

§ 2 A szerződés létrejötte

(1) A szerződés tárgya az áruk eladása.

(2) Azáltal, hogy az adott terméket a weboldalunkon elhelyezzük, kötelező érvényű ajánlatot teszünk Önnek arra, hogy az online kosárrendszeren keresztül szerződést kössön az árucikk leírásában megadott feltételek szerint.

(3) A szerződés az online kosárrendszeren keresztül az alábbiak szerint jön létre:

A megvásárolni kívánt árut a "kosárba" helyezzük. A "kosár" a navigációs sávban található megfelelő gombon keresztül hívható fel, és ott bármikor módosítható. A "Pénztár" oldal meghívása és a személyes adatok, valamint a fizetési és szállítási feltételek megadása után a rendelés adatai végül megrendelési áttekintésként jelennek meg.

Ha Ön azonnali fizetési rendszert (pl. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, azonnali átutalás) használ fizetési módként, akkor vagy a webáruházunkban található megrendelés áttekintő oldalára vagy az azonnali fizetési rendszer szolgáltatójának weboldalára irányítjuk. Ha az adott azonnali fizetési rendszerre irányítjuk át, akkor ott végezze el a megfelelő választást, vagy adja meg adatait. Végül az azonnali fizetési rendszer szolgáltatójának weboldalán vagy az online áruházunkba való visszairányítás után a megrendelés adatai megrendelés-áttekintésként jelennek meg.

A megrendelés elküldése előtt lehetősége van arra, hogy a megrendelés áttekintésében újra ellenőrizze az adatokat, módosítsa azokat (az internetes böngésző "vissza" funkciójának segítségével is) vagy törölje a megrendelést. A rendelés elküldésével a megfelelő gombon keresztül ("fizetésköteles rendelés" vagy hasonló megjelölés) Ön az ajánlat jogilag kötelező érvényű elfogadásáról nyilatkozik, amellyel a szerződés létrejön.

(4) Az ajánlat elkészítésére vonatkozó kérései Önre nézve nem kötelező érvényűek. Mi szöveges formában (pl. e-mailben) kötelező érvényű ajánlatot nyújtunk be Önnek, amelyet Ön 5 napon belül elfogadhat (kivéve, ha az adott ajánlatban ettől eltérő határidő szerepel).

(5) A megrendelés feldolgozása és a szerződéskötéssel kapcsolatban szükséges valamennyi információ továbbítása részben automatizáltan, e-mailben történik. Ezért Önnek biztosítania kell, hogy az Ön által megadott e-mail cím helyes, az e-mailek fogadása technikailag biztosított, és különösen, hogy azt a SPAM-szűrők nem akadályozzák meg.

§ 3 Visszatartási jog, tulajdonjog fenntartása

(1) Ön csak annyiban gyakorolhat visszatartási jogot, amennyiben az ugyanazon szerződéses jogviszonyból származó követelésekre vonatkozik.

(2) Az áru a vételár teljes kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad.

(3) Ha Ön vállalkozó, akkor ezen felül a következők érvényesek:

a) Az áru tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg a fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelésünket teljes egészében ki nem egyenlítettük. A tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk tulajdonjogának átruházását megelőzően zálogjog vagy biztosítéki célú tulajdonátruházás nem megengedett.

b) Az árukat a szokásos üzletmenet során továbbértékesítheti. Ebben az esetben Ön már most engedményezi nekünk a továbbértékesítésből eredő, Önt megillető valamennyi követelést a számlaösszeg erejéig, az engedményezést elfogadjuk. Ön a továbbiakban jogosult a követelés behajtására. Amennyiben azonban Ön nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek megfelelően, fenntartjuk a jogot, hogy a követelést mi magunk hajtsuk be.

c) Ha a fenntartott árukat összekapcsoljuk és összekeverjük, akkor a fenntartott áruk és a többi feldolgozott tétel számlaértékének a feldolgozás időpontjában fennálló arányában szerezzük meg az új tétel tulajdonjogát.

d) Vállaljuk, hogy az Ön kérésére a minket megillető biztosítékokat felszabadítjuk, amennyiben biztosítékaink realizálható értéke a biztosítandó követelést több mint 10%-kal meghaladja. A felszabadítandó biztosítékok kiválasztása ránk hárul.

§ 4 Garancia

(1) A törvényes hibafelelősségi jogok alkalmazandók.

(2) Fogyasztóként arra kérjük Önt, hogy az árut a kiszállítás után azonnal ellenőrizze a teljesség, a nyilvánvaló hibák és a szállítási sérülések tekintetében, és az esetleges panaszokat a lehető leghamarabb jelezze nekünk és a fuvarozónak. Ha ezt elmulasztja, ez nem befolyásolja a törvényes szavatossági igényeit.

(3) Amennyiben az áru valamely tulajdonsága eltér az objektív követelményektől, az eltérés csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha arról Önt a szerződéses nyilatkozat benyújtása előtt tájékoztattuk, és az eltérésről a szerződő felek kifejezetten és külön megállapodtak.

(4) Ha Ön vállalkozó, a fenti garanciális szabályoktól eltérően az alábbiak érvényesek:

a) Az áru minőségére vonatkozóan kizárólag a saját specifikációink és a gyártó termékleírása minősül elfogadottnak, de egyéb reklámok, nyilvános promóciók és a gyártó nyilatkozatai nem.

b) Hibák esetén saját belátásunk szerint a hiba kijavításával vagy utólagos szállítással vállalunk jótállást. Ha a hibák kijavítása sikertelen, Ön választása szerint árleszállítást követelhet, vagy elállhat a szerződéstől. A hibák kijavítása a második sikertelen kísérlet után sikertelennek minősül, kivéve, ha az áru vagy a hiba jellege vagy egyéb körülmények másra nem utalnak. A kijavítás esetén nem kell viselnünk az áru teljesítési helytől eltérő helyre történő szállításának megnövekedett költségeit, feltéve, hogy a szállítás nem felel meg az áru rendeltetésszerű használatának.

c) A jótállási idő az áru leszállításától számított egy év. Az időtartam lerövidülése nem alkalmazható:

  • a nekünk felróható, vétkesen okozott, az élet, a test vagy az egészség sérüléséből eredő károkra, valamint az alábbi esetekben egyéb szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk esetén;
  • amennyiben a hibát csalárd módon elhallgattuk, vagy a dolog minőségéért garanciát vállaltunk;
  • olyan tárgyak esetében, amelyeket a szokásos használatnak megfelelően használtak egy építményhez, és amelyek annak hibás voltát okozták;
  • azon törvényes visszkereseti jogok esetében, amelyekkel Ön a hibajoggal kapcsolatban velünk szemben rendelkezik.

§ 5 Jogválasztás, teljesítési hely, joghatóság helye

(1) A német jog alkalmazandó. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelem ennek következtében nem szűnik meg (kedvezőség elve).

(2) A velünk fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi szolgáltatás teljesítési helye és a joghatóság helye a székhelyünk, ha Ön nem fogyasztó, hanem kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha Ön nem rendelkezik Németországban vagy az EU-ban általános joghatósággal, vagy ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a kereset benyújtásának időpontjában ismeretlen. Ez nem érinti azt a jogot, hogy más törvényes illetékességi helyen is keresetet nyújtson be a bíróság előtt.

(3) Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései kifejezetten nem alkalmazandók.

II. Ügyfél információk

1. Az eladó személyazonossága

Interquell GmbH
Südliche Hauptstraße 38
86517 Wehringen
Deutschland

Telefon: 0823496220
E-Mail: service@happydog.de

Alternatív vitarendezés:

Az Európai Bizottság platformot biztosít a bíróságon kívüli online vitarendezéshez (ODR-platform), amely a https://ec.europa.eu/odr címen érhető el.

Nem vagyunk hajlandóak részt venni a fogyasztói döntőbizottságok előtti vitarendezési eljárásokban.

2. A szerződés megkötésére vonatkozó információk

A szerződéskötés technikai lépései, maga a szerződés megkötése és a korrekciós lehetőségek az Általános Szerződési Feltételeink (I. rész) "A szerződéskötés" szabályai szerint történnek.

3. Szerződéses nyelv, szerződéses szöveg tárolása

3.1 A szerződés nyelve német.

3.2 A szerződés teljes szövegét nem tároljuk. A megrendelés elküldése előtt az online kosárrendszeren keresztül a szerződés adatai kinyomtathatók vagy elektronikusan elmenthetők a böngésző nyomtatási funkciójának használatával. Miután a megrendelés beérkezett hozzánk, a megrendelés adatait, a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó, jogszabályban előírt információkat és az Általános Szerződési Feltételeket ismét elküldjük Önnek e-mailben.

3.3. Az online kosárrendszeren kívüli ajánlatkérések esetén Ön az összes szerződéses adatot egy kötelező érvényű ajánlat részeként kapja meg szöveges formában, pl. e-mailben, amelyet kinyomtathat vagy elektronikusan elmenthet.

4. Magatartási kódexek

4.1 Alávetettük magunkat a Trusted Shops GmbH minőségi kritériumainak, amelyek a következő címen érhetők el: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. Az áruk vagy szolgáltatások alapvető jellemzői

Az áruk és/vagy szolgáltatások alapvető jellemzői a vonatkozó ajánlatban találhatók.

6. Árak és fizetési módok

6.1 A vonatkozó ajánlatokban szereplő árak, valamint a szállítási költségek teljes árat jelentenek. Tartalmazzák az összes árösszetevőt, beleértve az összes alkalmazandó adót.

6.2 A felmerülő szállítási költségeket a vételár nem tartalmazza. Ezek a weboldalunkon vagy az adott ajánlatban a megfelelően megjelölt gombon keresztül hívhatók le, a rendelési folyamat során külön jelennek meg, és Önt további költségek terhelik, kivéve, ha ingyenes szállítást ígértek. 6.3. A szállítási költséget a megrendelőnek kell viselnie.

6.3. A pénzátutalással kapcsolatban felmerülő költségeket (a hitelintézetek átutalási vagy árfolyamköltségei) Ön viseli abban az esetben, ha a szállítás az Európai Unió valamely tagállamába történik, de a fizetést az Európai Unión kívül kezdeményezték.

6.4 Az Ön rendelkezésére álló fizetési módok a weboldalunkon vagy az adott ajánlatban a megfelelően megjelölt gomb alatt láthatók.

6.5 Hacsak az egyes fizetési módoknál másként nem szerepel, a megkötött szerződésből eredő fizetési követelések azonnal esedékesek.

7. Szállítási feltételek

7.1 A szállítási feltételeket, a szállítási határidőt és az esetlegesen fennálló szállítási korlátozásokat a weboldalunkon vagy az adott ajánlatban a megfelelően megjelölt gomb alatt találja.

7.2 Ha Ön fogyasztó, törvényileg szabályozott, hogy az eladott termék szállítás közbeni véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának kockázata csak az áru átadásakor száll át Önre, függetlenül attól, hogy a szállítás biztosított vagy nem biztosított. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha Ön önállóan egy, a vállalkozó által meg nem nevezett fuvarozó céget vagy más módon kijelölt személyt bízott meg a szállítás elvégzésével.

Ha Ön vállalkozó, a szállítás és a szállítás az Ön kockázatára történik.

8. Törvényes felelősség a hibákért

A hibákért való felelősséget az Általános Szerződési Feltételeink (I. rész) "Jótállás" című rendelkezése szabályozza.

utolsó frissítés: 28.05.2022